Links

Sites van onze wijkgemeente

www.kinderbijbelkeet.nl - vakantie bijbel werk (VBW) in Hilversum

www.gospelkooredoza.nl - christelijk koor Edoza

 

Kerken en wijkgemeenten

www.pkn.nl - Protestantse Kerk in Nederland, de landelijke kerk

www.pknhilversum.nl - Protestantse Gemeente te Hilversum/PGH, de plaatselijke kerk in Hilversum

www.diependaalsekerk.nl - Hervormde wijkgemeente Diependaal (Diependaalse Kerk) in Hilversum

www.bethlehemkerk.nl - Protestantse wijkgemeente rond de Bethlehemkerk in Hilversum

www.regenboogkerkhilversum.nl - Protestantse wijkgemeente rond de Regenboogkerk in Hilversum

www.morgensterhilversum.nl - Protestantse wijkgemeente rond de Morgenster in Hilversum

www.hervormdegemeente.nl - links naar andere hervormde wijkgemeentes

www.gereformeerdebond.nl - Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in PKN

www.audioserver.nl - kerkdiensten beluisteren via internet

kerkdienstgemist.nl - kerkdiensten live meemaken via internet

www.kerkvannederland.nl - Zoekmachine voor online kerkdiensten in Nederland

www.gereformeerdgezind.nl - Ontmoetingsplein met forum voor mensen uit allerlei verschillende gemeenten

www.kerkrecht.nl - Digitaal kenniscentrum over kerkordes, kerkrecht van de diverse kerkgenootschappen

 

Bijbelvertalingen

www.debijbel.nl - De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), Bijbel in gewone Taal (BGT), Herziene Statenvertaling (HSV), NBG-vertaling 1951, Willibrordvertaling 1995, Groot Nieuws Bijbel 1996, diverse Statenvertalingen en diverse regionale en buitenlandse vertalingen

www.herzienestatenvertaling.nl - De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de Statenvertaling uit 1637, in opdracht van de Gereformeerde Bond.

www.naardensebijbel.nl - De Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament in de vertaling van Pieter Oussoren

www.online-bijbel.nl/psalmen - 150 berijmde psalmen (vertaling 1773), 12 enige gezangen (vertaling 1773) en 306 gezangen (Hervormde bundel, vertaling 1938)

 

Gemeenteleden in het buitenland

www.oversea.nl - Weblog van Sijmen, Annelies, Daniel en Benj den Hartog. Hier lees je alles over hun werk en belevenissen in Isaan, Thailand.

 

Zending en diaconaat

www.inloophuis-wording.nl - Heb je weinig contact met medemensen, voel je je soms eenzaam? Wil je eens wat stoom afblazen? Gewoon een leuk en gezellig gesprek? Dat vind je bij Inloophuis Wording aan de Vaartweg in Hilversum.

www.voedselbankgooi.nl - Voedselbank Gooi & Omstreken zet zich in voor huishoudens bij ons in de buurt die niet meer in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen.

www.stichtinghip.nl - Stichting HiP is opgericht om het geven van hulp in goede banen te leiden. HiP doet dat door hulpbehoevenden in contact te brengen met mensen die hulp willen bieden. Doelen: christenen mobiliseren als hulpbieder, hulp geven aan mensen in nood (ongeacht culturele of religieuze achtergrond) en realiseren dat lokale kerken samen beschikbaar zijn voor de samenleving.

www.pdcdeherberg.nl - Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek biedt, als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente, een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding aan individuele gemeenteleden die even afstand willen nemen van hun woon-/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

www.gzb.org - De GZB (Gereformeerde Zendingsbond) verleent personele en materiële ondersteuning aan partnerkerken en -organisaties door evangelieverkondiging, jeugdwerk, hulp bij kerkbouw, opleiding van predikanten, studentenwerk, bijbelvertaalwerk en bijbelverspreiding, assistentie bij kerkelijk medisch en sociaal werk, toerusting van ambtsdragers en gemeenteleden en steun aan christelijk onderwijs.

www.izb.nl - De IZB stimuleert, adviseert en assisteert gemeenten met toerustingscursussen, evangelisatiematerialen en methodes. Ook helpt de IZB diverse gemeenten via IZB-evangelisten.

www.project1027.nl- Project 10 27 is het diaconale programma van Kerk in Actie voor gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland en voor allen die zich verbonden weten met het gereformeerd belijden.

www.kerkinactie.nl - Kerk in Actie (KIA) steunt projecten in binnen- en buitenland en heeft het werk onderverdeeld in zes programma's: Zending, Diaconaat, Werelddiaconaat, Kinderen in de Knel, FairClimate en Noodhulp. KIA is van en werkt namens de PKN en haar plaatselijke gemeenten.

www.dorcas.nl - Dorcas Hulp is een internationale hulporganisatie die actief is in Oost-Europa en Afrika. Dorcas geeft via lokale partners noodhulp, sociale hulp, structurele hulp en financiële adoptie.

www.opendoors.nl - Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.

www.bijbel-in.nl – De Bijbel In is een christelijke boekhandel in Hilversum die tot doel heeft om mensen in aanraking te brengen met het Goede Nieuws, dat Gods liefde naar hen uitgaat. Het werk in de winkel wordt gedaan door een groot aantal vrijwilligers uit diverse kerkelijke gemeenschappen.

 

Pastoraat

 www.eleos.nl - Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Zij biedt behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of ernstig psychosociale problemen.

www.chris.nl - Chris biedt een luisterend oor en een helpende hand aan kinderen en tieners. Ze kunnen altijd bij Chris terecht. Wat er ook met hen is!

www.sgj.nl - De SGJ is een landelijk werkende instelling voor christelijke jeugdzorg. Hulpverleners bieden professionele hulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen die advies of hulp nodig hebben bij opvoed- en/of gedragsproblemen van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

 

Landelijke verenigingen

gereformeerdebond.nl - Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in PKN

hgjb.nl - De HGJB (hervormd-gereformeerde jeugdbond) is een vereniging van en voor jongeren in de Protestantse Kerk.

hervormdevrouwenbond.nl - De Hervormde Vrouwenbond heeft als doel het toerusten van vrouwen vanuit Gods Woord.

hervormdemannenbond.nl - De Nederlandse Hervormde Mannenbond op Gereformeerde Grondslag heeft als doel het onderzoeken en bestuderen van Gods Woord.