Herziening beleidsplan

Als wijkgemeente van de Grote Kerk hebben wij een beleidsplan waarin we vastleggen:

 • waar staan wij voor (visie)
 • waar willen we naartoe (missie)
 • hoe komen we daar (actieplan)

Ons laatste beleidsplan dateert echter alweer van 2009. Dus het wordt hoog tijd om dit plan te herzien en aan te vullen. Ga direct naar de concept-hoofdstukken van het herziene beleidsplan (alleen toegankelijk voor gemeenteleden)

Bouwen aan de gemeente
De kerkenraad heeft besloten om de jaren 2017 en 2018 te gebruiken om stukje bij beetje het beleidsplan te herschrijven en op onderdelen aan te vullen. De doelstelling is niet om zoveel mogelijk papier te produceren, maar om in afhankelijkheid van onze God en geleid door de Heilige Geest te bouwen aan de christelijke gemeente waar we bij mogen horen, en waar we verantwoordelijkheid voor dragen. Het liefst houden we de teksten zo kort mogelijk, maar het is wel belangrijk dat duidelijk onze visie en missie worden verwoord. Daarbij gaat het niet om mooie woorden, maar om te realiseren daden.

Gemeenteleden die graag mee willen doen bij een bepaald onderwerp, zijn uitgenodigd om daarin mee te denken. Onder leiding van een kerkenraadslid zijn allerlei kleine werkgroepjes ontstaan die steeds een thema oppakken. We leggen deze herziening van het beleidsplan graag biddend in Gods hand.

VOORLOPIGE OPZET BELEIDSPLAN

 1. Inleiding
 2. Plaatsbepaling en taakafbakening (met o.a. samenwerking binnen de PgH)
 3. Opbouw van de gemeente
 4. Prediking
 5. Eredienst
 6. Sacramenten 
 7. Pastoraat
 8. Diaconaat
 9. Kerkrentmeesterschap
 10. De missionaire gemeente
 11. Zending (met o.a. relatie met Servië)
 12. Jeugdwerk en geloofsopvoeding
 13. Vorming en toerusting
 14. Communicatie
 15. Samenwerking (met o.a. andere kerken)
 16. Kerk en Israël

BIJLAGEN

 • Plaatselijke regeling wijkgemeente Centrum (met o.a. allerlei praktische afspraken)
 • Huwelijk, samenwonen en echtscheiding
 • Begraven of cremeren
 • Pastoraat rondom homofilie
 • Ziekenzalving en genezing
 • Pastoraat rondom euthanasie