Pastoraat

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. In het pastoraat gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

In onze gemeente spelen de predikant, de ouderlingen, de pastorale medewerkers en de pastorale jeugdwerkers een belangrijke rol in het pastoraat. Zij geven aandacht aan alle gemeenteleden en in het bijzonder aan mensen die daar behoefte aan hebben en stimuleren ook het onderlinge pastoraat. Pastoraat is namelijk een zaak van de hele gemeente.


Pastoraat aan gemeenteleden

In hun pastorale verantwoordelijkheid voor de leden van onze wijkgemeente gaan de ouderlingen en pastorale medewerkers regelmatig op huisbezoek. Dat betekent dat zij (vaak ’s avonds) op pad gaan om één of meer leden van onze gemeente thuis te bezoeken. 

Hilversum is verdeeld in een aantal wijken en per wijk (sectie) functioneert er een pastoraal team (sectieteam) bestaande uit een ouderling, enkele pastorale medewerkers en een diaken. Zij maken meestal van tevoren een afspraak voor een huisbezoek.

Op verzoek
Ook is het mogelijk om huisbezoek aan te vragen. Wie behoefte heeft aan een gesprek over het geloof, de kerk of over de vragen van het leven, kan hiervoor altijd terecht bij de sectieteams of de predikant. Wanneer u daarvoor contact opneemt met de scriba zal één van de ouderlingen of pastorale medewerkers op korte termijn een afspraak maken voor een gesprek.

Huisbezoek bij gemeenteleden
De volgende ouderlingen en pastorale medewerkers zijn verantwoordelijk voor het huisbezoek aan gemeenteleden. De sectieteams bezoeken ook de gemeenteleden die nieuw in onze wijkgemeente zijn komen wonen. 

Mailcontact via: scriba@grotekerkhilversum.nl

Sectie 1: 
Ouderling L.K. van Oosterom (Louis), 035 – 685 93 97 en
Pastoraal medewerker W. Versluis-Kroeze (Willemieke)

Sectie 2:
Opgeheven

Sectie 3: 
Ouderling J.I.P. Mauritz, 06 – 81 82 13 00
Pastoraal medewerkers J. van den Boogert (Jacqueline), G. van Dongen-Godthelp (Gerrie) en T. den Hartog (Teus)

Sectie 4: 
Ouderling W. Kreuning (Wilfred), 035 - 533 78 65
Pastoraal medewerkers F. Hagen-Borreman (Froukje) en G. van Loenen (Gert)

Sectie 5: 
Ouderling J.H. Versluis (Jan), 035 - 642 42 00
Pastoraal medewerkers S. Lamain (Simone) en J. Duitman (Jan)

Bezoek van wijkpredikant
Ook zijn er enkele bijzondere momenten waarop de wijkpredikant een bezoek brengt aan gemeenteleden:

 • bij huwelijksjubilea van 12½ , 25, 40, 45 jaar enz.
 • bij geboorte van een kind, ds. en mevrouw Moehn komen in principe in de tweede of derde week na de geboorte
 • bij ziekte en overlijden

Desgewenst wordt de predikant hierbij ondersteund door twee pastoraal medewerkers, W. Bevelander-Polak (Wil) en L. Brussaard (Leoni)

Contact
Wie geen directe betrokkenheid heeft bij de kerk maar wel graag bezoek wil ontvangen van iemand uit onze gemeente, kan hiervoor contact opnemen met de missionaire ouderling J. Aarts (Jeroen), 035 - 624 43 12 of met de voorzitter van de missionaire commissie H. Monsma (Hilda), 035 - 683 23 79. 

 

Pastoraat aan senioren

In onze gemeente is de zorg voor elkaar belangrijk. Voor oudere gemeenteleden (vanaf 75 jaar) speelt het persoonlijke contact door middel van een huisbezoek daarin een grote rol. 

Daarom is er een ouderling met een aantal pastoraal medewerkers aangesteld met als speciale verantwoordelijkheid de zorg voor oudere gemeenteleden. Daarnaast bezoeken de predikanten en bezoekdames de senioren.

Huisbezoek bij senioren
De volgende ouderling en pastorale medewerkers bezoeken de senioren: de ouderling en H.W. van der Klok (Herman), 035 – 683 78 30 en de pastorale medewerkers: W. Groot-van der Kooij (Wil), N. Duitman-den Dikken (Nellie), P. Pasman (Pea), C.M. Bevelander (Chris), E. Timmers (Evert).

Bezoek door predikanten 
Naast ds. W.H.Th. Moehn als wijkpredikant is ds. G.H. Kruijmer uit Lage Vuursche in onze gemeente aangesteld als bijstand in het pastoraat. 

De beide predikanten hebben naast het huisbezoek van het sectieteam de volgende contactmomenten met de senioren afgesproken:

 • Ds. Kruijmer bezoekt gemeenteleden bij 75, 77 en 79 jaar rond de verjaardag
 • Ds. Moehn bezoekt gemeenteleden bij 80, 82, 84 jaar enz. rond de verjaardag
 • Ds. Kruijmer bezoekt bij 81, 83, 85 jaar enz. rond de verjaardag

Ook zijn er enkele bijzondere momenten waarop de wijkpredikant een bezoek brengt aan de senioren:

 • bij huwelijksjubilea van 40, 45, 50 jaar enz.
 • bij ziekte
 • bij overlijden

Bezoekdames
Naast het bezoek namens de kerkenraad kunnen 75-plussers uit onze gemeente ook bezoek van andere gemeenteleden verwachten. Gemeenteleden vanaf 75 jaar krijgen namelijk bezoek van één van de dames van het ouderenbezoekwerk.

 

Graag even melden

Bij ziekte
Wanneer iemand ziek is geworden, kan dit worden doorgegeven aan ds. Moehn, 035 – 533 87 23 of aan de desbetreffende ouderling, pastoraal medewerker. In overleg wordt er dan gekeken wie er op bezoek zal komen.

Opname in een ziekenhuis of verzorgingscentrum dient te worden doorgegeven aan ds. Moehn. 

In de Nieuwsbrief en onder de rubriek ‘Een Kaartje…’ op de chrch-app zal hiervan melding worden gedaan, zodat de hele gemeente mee kan leven. 

Ook is het mogelijk om voorbede te vragen bij ziekte. Dit verzoek kunt u indienen bij de scriba H.W. van der Klok (035 – 683 78 30). Dan zal een gebedspunt worden doorgegeven aan de dienstdoende predikant.

Bij overlijden van een gemeentelid
Na het overlijden van een lid van onze wijkgemeente wordt de nabestaanden vriendelijk verzocht contact op te nemen met de scriba van de kerkenraad H.W. van der Klok, 035 - 683 78 30. In overleg met hem wordt er een regeling getroffen voor het leiden van de begrafenis en de pastorale begeleiding aan de nabestaanden.

Meeleven in de gemeente
Bij voorkeur houden we een rouwdienst in het midden van de gemeente - ook één van haar leden is heengegaan. Gemeenteleden kunnen hun medeleven tonen door in de rouwdienst aanwezig te zijn. Denk hierbij aan 1 Korinthe 12: 26a: 'En het zij dat één lid lijdt, dan lijden alle leden mee'. Het gaat hier over de leden van de gemeente van Jezus Christus, waarvan wij deel uitmaken.

Gedenken overleden gemeenteleden
Aan het eind van het kerkelijk jaar, in november, is er een kerkdienst waarin de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden, worden herdacht door gemeente en familieleden. Meer informatie leest u hier.

 

Pastoraat aan jongeren

Binnen onze wijkgemeente bestaat er een pastoraal jeugdteam: Johanna Kreuning, Bertus den Hartog en de jeugdouderlingen Pieter Hazenberg en Jan van Doorn. Zij onderhouden het persoonlijke contact met de jongeren, door een gesprek(je) al dan niet ergens thuis, of via de mail. 

Als je contact wilt om bepaalde moeiten of juist om de fijne dingen in je leven met iemand te bespreken, kun je altijd bij de pastoraal jeugdwerkers terecht! 

Ga je studeren en/of ergens anders wonen, laat het weten aan je (jeugd)ouderling of een van de pastorale werkers. Dan kan er door onze gemeente even contact worden opgenomen met de kerkelijke gemeente in je toekomstige woonplaats. 

Contact

Voor een gesprek of om iets door te geven kan contact worden opgenomen met de jeugdouderling en/of rechtstreeks met een van de pastoraal jeugdwerkers:

 • Jan van Doorn, 035 - 685 96 63
 • Pieter Hazenberg, 035 - 772 34 76
 • Johanna Kreuning, 035 - 533 78 65
 • Bertus den Hartog, 035 - 621 03 22