De liturgie van een kerkdienst

Elke zondag zijn er twee kerkdiensten in de Grote Kerk. In deze diensten is iedereen welkom die God wil eren en verlangt naar geestelijke opbouw en toerusting uit het Woord van God. Maar hoe ziet een kerkdienst eruit? Wat kun je verwachten als je een dienst bijwoont in de Grote Kerk?

De kerkdiensten duren meestal zo'n één tot anderhalf uur en kennen doorgaans een vaste liturgie of opbouw, zie hieronder.

Op bijzondere feest- en gedenkdagen wordt er vaak een bijzondere kerkdienst gehouden. Klik voor een overzicht in het menu links hiernaast.

Onderdeel Bijzonderheden
Afkondigingen Mededelingen van de kerkenraad, door een ouderling.
Zingen De ouderling geeft bij de mededelingen aan welk lied er wordt gezongen. (*1)
Moment van stilte Mogelijkheid voor een persoonlijk stil gebed.
Votum De predikant spreekt uit dat we in de dienst afhankelijk zijn van God.
Groet De predikant biedt namens God Zijn genade en vrede aan.
Zingen De predikant geeft aan welk lied er wordt gezongen. (*1)
Wet / Geloofsbelijdenis In de ochtenddienst worden door de predikant de Tien Geboden uitgesproken, in de middagdienst spreekt hij een geloofsbelijdenis uit. (*2)
Zingen De predikant geeft aan welk lied er wordt gezongen. (*1)
Gebed De predikant bidt met de gemeente om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Ook wordt er voorbede gedaan.
Bijbellezing De predikant leest voor uit Gods Woord. (*3)
Zingen De predikant geeft aan welk lied er wordt gezongen. (*1)
Verkondiging De preek, een uitleg van de predikant bij de bijbellezing.
Zingen De predikant geeft aan welk lied er wordt gezongen. (*1)
Gebed Dankzegging en persoonlijke voorbeden.
Collecte De diakenen collecteren drie keer achter elkaar in elke dienst. Hiervoor worden collectezakken doorgegeven. De predikant vertelt voor welke doelen er geld wordt opgehaald.
Slotzang De predikant geeft aan welk lied er wordt gezongen. De slotzang wordt (indien mogelijk) staande gezongen. (*1)
Zegen Terwijl iedereen staat, spreekt de predikant Gods zegen uit over de aanwezigen.

 

  1. De liederen in de dienst worden gekozen uit de Psalmen in de berijming van 1773. Op twee zangmomenten wordt hiervan afgeweken. Dan wordt er een lied gekozen uit de Hervomde zangbundel (1938) of uit de HGJB-liederenbundel Op Toonhoogte (2005). De diverse zangbundels liggen op de plankjes bij de hoofdingangen van de kerk.
  2. De Tien Geboden staan in de Bijbel in Exodus 20: 1-17 en in Deuteronomium 5: 6-21. Zie voor de belijdenisgeschriften 'Wat geloven wij'. Meestal wordt gekozen voor het uitspreken van de Apostolische Geloofsbelijdenis.
  3. Er wordt gebruik gemaakt van de Bijbel in de Herziene Statenvertaling (HSV, uitgekomen in december 2010).