De kerkenraad van wijkgemeente Grote Kerk

De kerkenraad van de Grote Kerk bestaat uit een predikant, meerdere ouderlingen, vier ouderling-kerkrentmeesters en vier diakenen.

Correspondentieadres
Kerkenraad Hervormde Wijkgemeente Grote Kerk 
t.a.v. Scribaat
Postbus 2191
1200 CD Hilversum

Voor contact met de kerkenraad kan worden gemaild naar scriba@grotekerkhilversum.nl, de heer Herman van der Klok. Mails aan de scriba zullen door hem in behandeling worden genomen. De wijkkerkenraad vergadert doorgaans elke tweede maandag van de maand in zaal 3 van de Grote Kerk. Deze vergadering wordt voorbereid door het moderamen. Het moderamen vergadert ook op maandagavond, twee weken voor de kerkenraadsvergadering.

De taken van de wijkkerkenraad zijn onder meer:

  • de pastorale zorg van de gemeente,
  • het opzicht over belijdenis en wandel van de gemeenteleden,
  • de zorg voor catechese, toerusting en vorming,
  • de zorg voor verbreiding van het Evangelie over de landsgrenzen heen en in eigen land,
  • de zorg voor hen die in knelsituaties zijn geraakt.

Samenstelling moderamen
Het moderamen bestaat uit de volgende personen:

  • C. van Doorn (Kees)
  • J. Duitman (Jan), voorzitter
  • H.W. van der Klok (Herman)
  • Ds. W.H.Th. Moehn (Wim)
  • A. Smits (Arend)

Samenstelling kerkenraad

Predikant

Voorzitter

Scriba

Sectie-ouderlingen

Ouderlingen voor het ouderenpastoraat

Jeugdouderlingen

Ouderling voor het missionair werk

Ouderling met bijzondere opdracht (voorzitter AK)

Ouderling-kerkrentmeesters

Ouderling-kerkrentmeester met bijzondere opdracht (penningmeester CvK)

Diakenen

Diaken met bijzondere opdracht (secretaris CvD)


Vertegenwoordiging in breder verband
De wijkkerkenraad is vertegenwoordigd in de volgende plaatselijke organen.

Regionaal is de kerkenraad vertegenwoordigd in