De kerkenraad van wijkgemeente Grote Kerk

De kerkenraad van de Grote Kerk bestaat uit een predikant, meerdere ouderlingen, vier ouderling-kerkrentmeesters en vier diakenen.

Correspondentieadres
Kerkenraad Hervormde Wijkgemeente Grote Kerk 
t.a.v. Scribaat
Postbus 2191
1200 CD Hilversum

Voor contact met de kerkenraad kan worden gemaild naar scriba@grotekerkhilversum.nl, de heer Herman van der Klok. Mails aan de scriba zullen door hem in behandeling worden genomen. De wijkkerkenraad vergadert doorgaans elke tweede maandag van de maand in zaal 3 van de Grote Kerk. Deze vergadering wordt voorbereid door het moderamen. Het moderamen vergadert ook op maandagavond, twee weken voor de kerkenraadsvergadering.

De taken van de wijkkerkenraad zijn onder meer:

  • de pastorale zorg van de gemeente,
  • het opzicht over belijdenis en wandel van de gemeenteleden,
  • de zorg voor catechese, toerusting en vorming,
  • de zorg voor verbreiding van het Evangelie over de landsgrenzen heen en in eigen land,
  • de zorg voor hen die in knelsituaties zijn geraakt.

Samenstelling moderamen
Het moderamen bestaat uit de volgende personen:

  • C. van Doorn (Kees)
  • J. van Dongen (Johan), voorzitter
  • H.W. van der Klok (Herman)
  • Ds. W.H.Th. Moehn (Wim)
  • A. Smits (Arend)

Samenstelling kerkenraad

Predikant

Voorzitter

Scriba

Sectie-ouderlingen

Ouderlingen voor het ouderenpastoraat

Ouderling beleid

Jeugdouderlingen

Ouderling voor het missionair werk

Ouderling met bijzondere opdracht (voorzitter AK)

Ouderling-kerkrentmeesters

Ouderling-kerkrentmeester met bijzondere opdracht (penningmeester CvK)

Diakenen

 


Vertegenwoordiging in breder verband
De wijkkerkenraad is vertegenwoordigd in de volgende plaatselijke organen.

Regionaal is de kerkenraad vertegenwoordigd in