De missionaire commissie van de Grote Kerk

Het is een taak van de gemeente om de wereld het goede nieuws van de opgestane Heer te verkondigen. In onze wijkgemeente is een missionaire commissie (voorheen evangelisatie commissie) werkzaam voor leden die op een niet-actieve manier meeleven met de gemeente en voor het contact met buitenkerkelijken.

Door middel van diverse activiteiten wil deze commissie ten uitvoer brengen wat de Heere Jezus in Matthéüs 28:19 als opdracht aan Zijn discipelen gaf: Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Om een zeer breed publiek te bereiken zijn er verschillende activiteiten:

  • Bezoekwerk
  • Alpha-cursus
  • Activiteiten tijdens de Open kerk
  • Welkom bij de deur tijdens kerkdiensten
  • Kerstzangdienst
  • Kinderevangelisatie / kinderbijbelkeet

Bidgroep missionair werk
De missionaire commissie is voortdurend bezig met de bezinning op activiteiten waarmee rand- en buitenkerkelijken bereikt kunnen worden met het evangelie. Enkele jaren geleden is er een bidgroep ontstaan. Een aantal gemeenteleden draagt in gebed het werk van de missionaire commissie op aan onze Hemelse Vader, terwijl de commissieleden op stap zijn om mensen te bezoeken. Dat is erg bemoedigend! Wilt u ook meebidden? Laat het weten aan een van de commissieleden, zodat zij u op de hoogte kunnen houden van de data waarop er bezoekwerk plaatsvindt en u ook gebedspunten kunnen aanreiken.

Financiële bijdrage
De vele activiteiten van de missionaire commissie brengen de nodige kosten met zich mee. Als u dit werk wilt steunen, kunt u een gift overmaken naar de wijkkas onder vermelding van 'missionair werk'; bank/IBAN NL12INGB0000534759 ten name van Wijkgemeente Centrum Ned Herv Gemeente Hilversum. Van harte aanbevolen.

Contact
Wanneer u meer informatie wilt over de missionaire commissie en/of over het deelnemen daarin, kunt u contact opnemen met:

  • Jeroen Aarts, 035 - 624 43 12 (missionair-ouderling)
  • Hilda Monsma, 035 - 683 23 79 (voorzitter)