Bezoek aan nieuwe en passief-meelevende leden

In onze wijk is een evangelisatiecommissie werkzaam. Door diverse activiteiten, waaronder het afleggen van huisbezoeken, willen de leden van deze commissie de opdracht ten uitvoer brengen die Jezus in Matthéüs 28:19 aan Zijn discipelen gaf: 'Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; en leer hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb'.

Op bezoek namens de kerk
Regelmatig gaan de leden van de evangelisatiecommissie er op uit om namens de kerk contact te leggen met mensen die wel lid zijn van onze gemeente, maar daar niet actief invulling aan geven. Daarnaast worden mensen bezocht die pas in onze wijkgemeente zijn komen wonen en lid zijn van de kerk. Dit kunnen actieve leden zijn, maar ook mensen die niet eens weten dat ze nog lid zijn van een kerk, zoals mensen die als kind gedoopt zijn (en daarmee dooplid werden), maar geen invulling aan het kerkelijk leven geven. Daar waar mogelijk wordt het evangelisatieblad Echo gebruikt en verspreid bij deze contacten.

Contact
Wie geen directe betrokkenheid heeft bij de kerk maar wel graag bezoek wil ontvangen van iemand uit onze gemeente, kan hiervoor contact opnemen met de evangelisatie-ouderling Jeroen Aarts, 035 - 624 43 12 of met de voorzitter van de evangelisatiecommissie Hilda Monsma, 035 - 683 23 79. Ook gemeenteleden die zich graag willen aansluiten bij de evangelisatiecommissie kunnen zich hiervoor bij hen opgeven.