IZB-Focustraject

In het najaar van 2016 is onze wijkgemeente gestart met de pilot van de IZB-Focustrajecten. Dit vanuit een verlangen om in ons eigen leven (meer) invulling te geven aan onze missionaire opdracht.

Als iemand nieuw in de kerk komt en een verlangen krijgt naar (meer) geloof in Jezus Christus, stemt dat tot grote dankbaarheid en vreugde. Tegelijkertijd ervaren veel kerkleden een verlegenheid als het gaat om het delen van het Evangelie met niet-kerkelijke plaatsgenoten. Gedurende twee jaar (2017 en 2018) wil het Focustraject ons hierbij ondersteunen en mogelijkheden aanreiken om hierin te groeien.

Wat gebeurt er?
Op 14 november 2016 was de start van het Focustraject binnen onze wijkgemeente in de vorm van een gemeenteavond. De IZB heeft ons geinformeerd over de bedoeling van dit proces. Voor de presentatie verwijzen wij u/jullie naar de bijlage. We zien terug op een goede gemeenteavond met een mooie opkomst en veel (geloofs)enthousiasme. We hopen en bidden dat we met elkaar een gezegende tijd mogen beleven, waarin we ons meer mogen toewijden aan de Here Jezus en dit mogen uitstralen en doorgeven aan elkaar en aan de mensen om ons heen, in onze dagelijkse contacten.

Twee jaar lang zullen we gemeentebreed de thematiek die ons vanuit het Focustraject wordt aangereikt gebruiken binnen onze gemeente. Vanuit de IZB zal per 1 januari 2017 ds. Klaas van Meijeren (uit Ede) eerst voor 8 uur per week aan onze gemeente worden verbonden. Hij zal het Focustraject voor de komende twee jaar (2017 en 2018) begeleiden. In de kerkdienst van 29 november 2016 hebben we hem van harte welkom geheten.

Er zijn ondertussen twee preekbesprekingen gepland in het kader van Focus:
- op 5 maart 's middags - voorganger is ds. W. Moehn
- op 23 april 's middags - voorganger is ds. K. van Meijeren.

Het Focustraject gedurende 2017 en 2018 zal bestaan uit zes blokken:

 1. Januari - maart 2017                   - Jezus ontmoeten
 2. April - juni 2017                            - Dichtbij Jezus leven
 3. September - november 2017     - Jezus in jouw wereld
 4. Januari - maart 2018                   - De gemeente van Jezus
 5. April - juni 2018                            - De missie van Jezus
 6. September - november 2018     - Vrucht dragen

Het eerste blok / werkboek

Ondertussen zijn de voorbereidingen getroffen om het eerste blok met enthousiasme op te pakken: in de kerkdiensten (preek) zal het thema enkele keren aan de orde komen (voor de eerste keer op 15 januari) voor en na de kerkdiensten krijgt het aandacht, een gemeenteavond en/of preekbespreking (voor de eerste keer op 5 maart) zal worden gehouden, in principe wordt het thema op alle kringen, clubs en verenigingen (van jong tot oud) besproken. Ter voorbereiding op dit laatste is op 11 januari 2017 een introductieavond gehouden voor kringleiders en aanspreekpunten voor clubs en verenigingen.

Op zondag 8 januari is aan alle gemeenteleden (1 per adres) een werkboek uitgedeeld. Dit gaat gebruikt worden op alle kringen en clubs, maar het kan ook thuis in het gezin worden gebruikt. Heeft u of heb jij nog geen werkboek? Neem het dan mee uit de kerk, of vraag het aan een van de trajectteamleden.

Het Focustraject wordt van harte in uw gebed en uw enthousiasme aanbevolen.

In onze gemeente is intussen een trajectgroep samengesteld om vanuit de Grote Kerk mee te denken met de Focus-trajectbegeleider. Deze trajectgroep bestaat naast de trajectbegeleider, uit twee kerkenraadsleden en drie gemeenteleden

 • ds. Klaas van Meijeren (IZB-trajectbegeleider)
 • Froukje Hagen
 • Hilda Monsma
 • Marije van Oosterom
 • Jeroen Aarts (voorzitter)
 • Jan Duitman

Bent u ook enthousiast, of wilt u dat juist worden? Kom dan naar de landelijke Focusdag op 25 maart 2017. Aanmelden kan via de website van de IZB (zie hierna).

Meer informatie
Contactpersonen voor het Focustraject in onze gemeente zijn:

 • Jeroen Aarts, 06 - 52 63 69 10
 • Jan Duitman, 06 - 51 42 36 47

Bekijk ook eens de website van de IZB: www.izb-focus.nl
Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor de Focus-email-nieuwsbrief - zeker aanbevolen!IZB-Focus
In een folder over de Focustrajecten schrijft de IZB onder andere: "Het proces begint met eerlijk kijken naar onze situatie. We voelen ons verlegen met de grote missionaire uitdaging van kerk-zijn in een steeds verder geseculariseerde samenleving. Wij willen ons niet blindstaren op de situatie en ons er ook niet bij neerleggen"

"Wij geloven dat het verlangen naar verandering en vernieuwing door Gods Geest zelf in onze harten is gelegd. Wij geloven in de hoge roeping die de Here God voor zijn kerk heeft. Wanneer verlangen zich mengt met geloof ontstaat een houding van verwachting. Met verwachting willen wij ons biddend uitstrekken naar wat de Heer van de Kerk wil doen. We verwachten het niet van onze inzet, kennis of activiteit, maar van Hem die ons uitzendt met de woorden: 'Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde…. en zie Ik ben bij jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld.' (Matt.28:19,20)"

"Wanneer we nadenken over evangelisatie en missionair gemeente-zijn, dan wordt al gauw gedacht aan nieuwe vormen, modellen, methoden en activiteiten. Deze worden vervolgens dikwijls slechts gedragen door een kleine groep gedreven mensen binnen de gemeente. Wij geloven dat er eerst geestelijke verdieping nodig is. Het gaat daarbij om ons eigen hart, ons eigen geloof, ons eigen leven: wie is Jezus Christus voor ons en hoe leven wij met Hem?"

> Meer over IZB-Focus is te vinden op www.izb-focus.nl

Hoe alles begon
in 2015 zijn er gesprekken geweest in de kerkenraad waaruit een behoefte naar voren is gekomen om meer aandacht te geven aan missionair gemeente-zijn en aan onze roeping als gelovigen. In een bezinning over dit onderwerp kwamen twee kernwoorden naar voren:

 • Gebed: laten we bidden om de Heilige Geest, om wijsheid en om liefde voor elkaar en de ander
 • Toerusting: hoe kunnen we ons gedeelde verlangen, dat mensen tot geloof komen, omzetten in persoonlijk handelen?

In de kerkenraadsvergadering van februari 2016 waren Jurjen de Groot en ds. Jan-Maarten Goedhart van de IZB te gast. Zij vertelden over de nieuwe visie op missionair werk die bij de IZB is gegroeid en over de geplande Focustrajecten die later in 2016 van start zouden gaan. Die visie sloot goed aan bij het verlangen in onze wijkgemeente. In maart 2016 is daarom besloten om deel te nemen aan het IZB-Focustraject.

Ondertussen is er op 1 oktober 2016 een landelijke aftrap geweest van het IZB-Focustraject voor 10 deelnemende gemeenten. Naast  Hilversum (Grote Kerk) zijn dat: Houten (Sionkerk), Leiden (Marewijkgemeente), Maarssen (Ichtusgemeente), Nijkerk (3 wijkgemeenten), Ooltgensplaat en Alblasserdam (Havenkerk en Ontmoetingskerk). Onderaan deze website-pagina kunt u de presentatie van de IZB bekijken. Dat geeft meer inzicht in de bedoeling van het traject en de taken van de kerkenraad (met betrekking tot dit traject), de Focus-trajectbegeleider en de trajectgroep. Verder treft u onderaan deze pagina een zeer enthousiaste impressie aan van een aantal gemeenteleden, die deze startdag hebben bezocht.